Arbejdsmiljø-netværk

Som noget helt nyt tilbydes større virksomheder og organisationer nu at få understøttet samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsen-tanterne via et specifikt netværkskoncept, der sikrer målrettet dialog og videndeling på tværs af afdelinger og enheder.

Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet kan være rigtig svært, ligesom det kan være udfordrende at få etableret en ramme, der både skaber værdi, nytænkning og gensidig erfaringsudveksling – uden af være alt for tids- og ressourcekrævende.

Målet med netværkskonceptet er at skabe nogle effektive rammer, der giver muligheder for, at virksomhederne kan tilbyde en struktur for samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Målgruppen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanterne – på tværs, sammen eller hver for sig –  og målet er at sikre en langt bedre videndeling blandt dem der har ansvaret for arbejdspladsens sikkerhed og sundhed – til gavn for både arbejdspladsen, medarbejderne og arbejdsmiljørepræsentanterne selv.

Udgangspunktet er Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed fra oktober 2010, hvori der står at virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation i mindst 2 niveauer skal sørge for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper koordineres, ligesom man skal give medlemmerne af AMO mulighed for at koordinere deres samarbejde (§28 stk. 5).