Videndelingsnetværk

Vi tilbyder facilitering og udvikling af både faciliterede og selvledende netværk for virksomheder og organisationer. Netværksgrupperne kan enten etableres internt i virksomhederne, på tværs af afdelinger eller på tværs af arbejdspladserne.

Målet er at styrke den sociale kapital hos hhv. ledere, ejere og medarbejdere. Via klare rammer, enkelt struktur og klar forventningsafstemning udvikles og designes der således processer og relevant fagligt/ledelsesfagligt indhold, hvilket er med til at sikre, at netværksdeltagelsen både opleves som effektiv og med fuldt udbytte.

SparringsNetværk

Siden virksomhedens start har et centralt værktøj til organisations- og ledelsesudvikling såvel som kompetenceudvikling og samarbejde på tværs været konceptet bag de Selvledende netværk.

Vi tilbyder facilitering og udvikling af både faciliterede og selvledende netværk for virksomheder og organisationer. Netværksgrupperne kan enten etableres internt i virksomhederne, på tværs af afdelinger eller på tværs af arbejdspladserne.

Målet er at styrke den sociale kapital hos hhv. ledere, ejere og medarbejdere. Via klare rammer, enkelt struktur og klar forventningsafstemning udvikles og designes der således processer og relevant fagligt/ledelsesfagligt indhold, hvilket er med til at sikre, at netværksdeltagelsen både opleves som effektiv og med fuldt udbytte.

Siden virksomhedens start har et centralt værktøj til organisations- og ledelsesudvikling såvel som kompetenceudvikling og samarbejde på tværs været konceptet bag de Selvledende netværk.

Virksomhedsinterne netværk

Ledere har brug for et stærkt netværk, hvor de sammen med lederkolleger fra andre afdelinger kan udvikle sig som ledere. Ofte mangler der dog en struktur og en ramme i organisationerne, der kan sikre engagement og aktiv deltagelse og ofte er erfaringen, at netværk nemt dør ud, hvis ikke de holdes i live og holdes aktive. Konceptet for selvledende netværk afhjælper disse udfordringer.

Bæredygtighedsansvarlige der - ofte alene - sidder med ansvaret for at finde en vej for virksomheden, har brug for nære netværksgrupper, hvor de kan videndele, erfaringsudveksle og få/give sparring sammen med ligesindede, der brænder lige så meget for at understøtte omstillingen som de selv gør. Eller som har fået til opgave at stå for omstillingen, uden at være helt klædt på til den. Netværksdeltagelse kan her bidrage til at man får inspiration og konkrete forslag med sig hjem, så man kan få handlet i praksis. Uden handling sker der nemlig ikke nogen omstilling.

Projektledere, faglige specialister og fagprofessionelle medarbejdere har ligeledes brug for et stærkt netværk, hvor de, ved hjælp af en gennemtænkt og velstruktureret ramme, kan dele viden og erfaringer på tværs af enheder og afdelinger - med henblik på øget værdiskabelse for hele organisationen. En netværksdeltagelse bidrager endvidere til en udvikling af deltagernes evner til at agere i og udvikle egne formelle og uformelle netværk i og uden for egen organisation.

Konceptet bag Selvledende netværk kan skabe den struktur organisationen, kommunen eller sektoren mangler og - i henhold til netværksdeltagernes ønsker og behov - sikre engagerende og direkte relevant fokus og fagligt indhold på netværksmøderne. Konceptet kan ligeledes understøtte commitment og engagement, så deltagerne også får handlet på det input og de idéer, de tager med sig fra møderne.

Læs også om Kompetenceudviklingsnetværk, hvis du som leder eller HR-ansvarlig ønsker at styrke medarbejdernes strategiske medspil, når valg af kurser og uddannelser skal træffes, så disse relateres til virksomhedens/afdelingens mål og implementeres i praksis efterfølgende. Dette er blevet særligt vigtigt i en tid, hvor bæredygtighed står øverst på dagsordenen i de fleste organisationer.

Netværk på tværs

Vi tilbyder også facilitering og udvikling af selvledende netværk, der kan understøtte videndeling, erfaringsudveksling, læring og udvikling på tværs af arbejdspladser, sektorer eller organisationer. Netværkstilbuddet udvikles så det skaber den nødvendige styring af dialoger og processer, på en måde der matcher deltagernes behov og faglige og professionelle  interesser. Læs nærmere om mulighederne her:

Netværk for medlemsorganisationer (ledernetværk for ledermedlemmer af faglige organisationer, netværk for specifikke faggrupper/specialister)
.

Netværk for tillidsvalgte (udvalgsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, SU/MED-næstformænd).

Netværk for valgte ledere (politisk valgte formænd, ledere af frivillige organisationer, chefer og ledere i idrætsklubber og foreninger).